Giỗ tổ họ Bùi lần thứ 2 tại nhà thờ Tổ tỉnh Vĩnh Phúc