ĐỜI THỨ IX CON CÁI GIỚI
 Bùi Chân  Nam
 Bùi Văn Thuần  Nam
 Bùi Văn Cởn  Nam
 Bùi Văn Thục  Nam