ĐỜI THỨ VII CON CÁI GIỚI
 Bùi Văn Soạn  Nam
 Bùi Văn Đề  Nam
 Bùi Cu Văn  Nam