ĐỜI THỨ VI CON CÁI GIỚI
 Huỳnh Công Đức  Nam
 Bùi Văn Soạn  Nam
 Bùi Văn Đề  Nam
 Bùi Cu Văn  Nam
 Huỳnh Công Tài  Nam
 Huỳnh Công Duy  Nam
 Huỳnh Công Di  Nam
 Huỳnh Công Duy  Nam