ĐỜI THỨ XI CON CÁI GIỚI
 Bùi Xuân Quang  Nam
 Bùi Xuân Diệu  Nam
 Bùi Trọng Hoàn  Nam
 Bùi Xuân Lạng  Nam
 Bùi Xuân Minh  Nam
 Bùi Xuân Hồng  Nam
 Bùi Thị Thanh Nữ
 Bùi Thị Tám Nữ
 Bùi Đào  Nam
 Bùi Văn Liệu  Nam
 Bùi Văn Phước  Nam
 Bùi Văn Xan  Nam
 Bùi Văn Sơn  Nam
 Bùi Văn Tú  Nam
 Bùi Văn Ngọc  Nam
 Bùi Văn Khoan  Nam
 Bùi Văn Hùng  Nam
 Bùi Văn Hải  Nam
 Bùi Văn Dương  Nam
 Bùi Văn Hưng  Nam
 Bùi Văn Dũng  Nam
 Bùi Văn Chúc  Nam
 Bùi Ngọc Trân  Nam
 Bùi Lân  Nam
 Bùi Văn Côn  Nam
 Bùi Chung  Nam
 Bùi Đồng  Nam