ĐỜI THỨ X CON CÁI GIỚI
 Bùi Văn Thuần  Nam
 Bùi Xuân Quang  Nam
 Bùi Văn Cởn  Nam
 Bùi Đào  Nam
 Bùi Văn Xan  Nam
 Bùi Văn Khoan  Nam
 Bùi Văn Thục  Nam
 Bùi Văn Chúc  Nam
 Bùi Văn Côn  Nam