THÔNG TIN ÔNG Bùi Kim Ngọc
CON TRAI THỨ 1 CỦA ÔNG Bùi Trọng Hoàn
Địa chỉ: Tỉnh Bà Riạ
Họ và tên
Bùi Kim Ngọc
Giới tính
Nam
Thuộc
Đời 13, là con thứ 1 trong gia đình
Tình trạng
Còn sống
THỨ
HỌ VÀ TÊN VỢ
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
THỨ
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
TÌNH TRẠNG
1
 1984
Còn sống
2
 1987
Còn sống
Tiểu sử, Sự nghiệp, Ghi chú